Regulamin programu lojalnościowego „PUNKTOMANIA”

 

Regulamin programu lojalnościowego „PUNKTOMANIA”

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Program lojalnościowy PUNKTOMANIA”.

 

2. Organizatorem „Programu lojalnościowego PUNKTOMANIA” jest PGS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000150437, o kapitale zakładowym w wysokości 3.794.500 zł, NIP numer 526-26-85-674; REGON numer 015312191 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: biuro@pgs.net.pl

 

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki organizacji oraz uczestnictwa w Programie lojalnościowym PUNKTOMANIA, określone przez Organizatora.

 

5. Przystępując do Programu lojalnościowego PUNKTOMANIA, uczestnicy programu akceptują warunki niniejszego Regulaminu.

 

6. Niniejszy Regulaminu dostępny jest w Sklepach, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.punktomaniacy.com.pl

 

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 

Poniższe terminy użyte w Regulaminie pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie.

 

1. Program – program lojalnościowy przeznaczony dla klientów Sklepów, zorganizowany przez Organizatora we współpracy z ww. Sklepami, pod nazwą „PUNKTOMANIA”.

 

2. Sklepy – punkty sprzedaży detalicznej prowadzone przez podmioty inne niż Organizator, współpracujące z Organizatorem w ramach partnerskiej sieci sklepów Organizatora, oferujące towary w ramach Programu i oznaczone widoczną informacją o uczestnictwie danego punktu sprzedaży w Programie. Lista Sklepów biorących udział w Programie dostępna jest na Stronie Internetowej. Lista Sklepów podlega bieżącej aktualizacji przez Organizatora.

 

3. Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przystąpi do Programu zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie, która na dzień przystąpienia do udziału w Programie ma ukończone 18 lat oraz adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i której wydana została Karta.

 

4. Formularz Rejestracyjny – formularz zawierający dane osobowe osoby fizycznej przystępującej do Programu, oświadczenie woli o przystąpieniu do Programu i akceptacji Regulaminu oraz odpowiednie wymagane prawem zgody. Formularz Rejestracyjny może też zostać nazwany przez Organizatora Kuponem Rejestracyjnym lub Zgłoszeniowym. 

 

5. Karta – karta Uczestnika Programu, wydana Uczestnikowi przez Organizatora, umożliwiająca identyfikację danego Uczestnika, z której może korzystać jedynie Uczestnik oraz gromadzenie punktów w Programie i naliczanie ich na Koncie Uczestnika. Karta nie jest kartą kredytową ani innym środkiem płatniczym. Jeden Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę.

 

 

6. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane Uczestnikom Programu przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie z tytułu zakupu przez nich towarów lub usług w Sklepach.

 

7. Punkty dodatkowe – punkty przyznawane przez Organizatora dodatkowo do Punktów wskazanych w ust. 6 wyżej, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.

 

8. Konto Uczestnika – indywidualne konto danego Uczestnika w aplikacji programu informatycznego obsługującego Program, na którym są rejestrowane wszystkie transakcje Uczestnika, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu. Jeden Uczestnik może posiadać jedno Konto Uczestnika w ramach Programu.

 

9. Stan Konta – liczba zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w ramach Programu.

 

10. Kupon Rabatowy – kupon wydany Uczestnikowi Programu przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za zgromadzone w trakcie Programu punkty na Koncie Uczestnika, który uprawnia do otrzymania zniżki (rabatu) w określonej kwocie wskazanej na kuponie w Sklepach objętych Programem. Kupon Rabatowy nie może być wykorzystany na zakup alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych, ani też wymieniony na pieniądze.

 

11. Nagroda – nagroda rzeczowa w ramach oferty produktów w Programie dostępnych w Sklepie, która może zostać wydana Uczestnikowi przez Organizatora (lub w imieniu i na rzecz Organizatora za pośrednictwem Sklepu) w zamian za Punkty zgromadzone w trakcie Programu na Koncie Uczestnika, zgodnie z zasadami Regulaminu, z wyłączeniem: alkoholu, wyrobów tytoniowych, innych wyrobów akcyzowych.

 

12. Partner – inny podmiot oferujący Uczestnikom w ramach Programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu Partnera zawartym z Organizatorem.

13. Strona Internetowa – Strona internetowa Organizatora o adresie www.punktomaniacy.com.pl

 

14. Polityka Prywatności – dokument umieszczony na stronie internetowej Organizatora www.punktomaniacy.com.pl, zawierający informacje dotyczące ochrony danych i prywatności użytkowników Strony Internetowej, regulujący w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (UE) 2016/679 Uczestników Programu, którzy korzystają ze Strony Internetowej, zasady przekazywania Uczestnikom informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zasady używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne, oraz zasady przeprowadzania badań marketingowych i stosowania plików cookies.

 

 

§ 3. Postanowienia ogólne

 

1. Program ma na celu nagradzanie Uczestników dokonujących zakupu towarów lub usług w Sklepach, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

 

2. Program prowadzony jest przez Organizatora w Sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Organizator zastrzega prawo do wyłączenia w każdym czasie poszczególnych Sklepów z Programu na stałe lub okresowo.

 

 

§ 4. Warunki przystąpienia do Programu i udziału w Programie

 

1. Przystąpienie do Programu i uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnikiem Programu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, której miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie przystępuje do Programu poprzez prawidłowe, kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie i własnoręczne podpisanie Formularza Rejestracyjnego, a następnie jego złożenie w dowolnym Sklepie.

 

3. Osoba przystępująca do Programu podaje w Formularzu Rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail.  

 

4. Kasjer w Sklepie przyjmujący Formularz Rejestracyjny jest uprawniony do weryfikacji danych osobowych wskazanych w Formularzu Rejestracyjnym z danymi w dokumencie tożsamości osoby przystępującej do Programu. Osoba przystępująca do Programu ma prawo odmówić okazania dokumentu tożsamości. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez osobę przystępującą do Programu, kasjer w Sklepie ma prawo odmówić przyjęcia Formularza Rejestracyjnego, a tym samym osoba zainteresowana uczestnictwem w Programie nie przystępuje do Program i nie staje się jego Uczestnikiem.

 

5. Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego zgodnie z pkt 2 wyżej, osoba przystępująca do Programu potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, a tym samym udział w Programie na warunkach określonych w Regulaminie. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu na Formularzu Rejestracyjnym uniemożliwia przystąpienie do Programu. 

 

 

6. Po złożeniu przez osobę przystępującą do Programu własnoręcznego podpisu pod prawidłowo wypełnionym Formularzem Rejestracyjnym i przekazaniu Formularza Rejestracyjnego kasjerowi w Sklepie, Uczestnikowi Programu wydawana jest Karta. Karta wydawana jest Uczestnikom Programu w Sklepach.

 

7. W przypadku, gdy Formularz Rejestracyjny został wypełniony niekompletnie lub nieczytelnie, a Karta została już wydana takiej osobie, Organizator ma prawo do zablokowania Karty do czasu dostarczenia Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, a w razie jego nie dostarczenia w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia takiego żądania przez Organizatora lub Sklep, do unieważnienia Karty, unieważnienia Punktów zebranych na Koncie Uczestnika oraz wykluczenia Uczestnika z Programu.

 

 

§ 5. Dane osobowe Uczestników

 

 

1. Wszelkie dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz informacje przekazane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane będą przez Organizatora w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (UE) 2016/679 (dalej: RODO) , zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej.

 

2. Organizator przetwarza dane niezbędne do realizacji Programu, w którym Uczestnik bierze udział (Art. 6 ust.1 lit. b) RODO). Organizator przetwarza dane również w celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - to przede wszystkim dane i informacje finansowe, których potrzebuje, aby wypełnić obowiązki w zakresie rozliczalności w ramach ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Organizator przetwarza dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do zdobytych Punktów i transakcji dokonanych w Sklepach, dla uzasadnionych interesów zgodnie z Artykułem 6 ust 1 lit f) RODO.

Do uzasadnionych interesów należą cele marketingowe i reklamowe (motyw 47 RODO) takie jak sporządzanie i przesyłanie indywidualnie dobranych informacji o towarach lub usługach Organizatora lub Sklepów, obecnych i przyszłych Sklepów, o samym Programie, oraz cele badań opinii i rynku.

Dane Uczestnika mogą być udostępniane innym podmiotom takim jak Sklepy czy podwykonawcy Organizatora, zawsze zgodnie z powyższymi celami przetwarzania i z dbałością o ich bezpieczeństwo.

Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia uczestnictwa w Programie i upłynięcia okresów reklamacyjnych i roszczeniowych, chyba że obowiązujące prawo wymaga przechowywania tych danych.

 

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  Odmowa podania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie w celach realizacji Programu uniemożliwia przystąpienie do Programu i wzięcie w nim udziału.

 

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, czyli PGS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 7, 01-205 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000150437, o kapitale zakładowym w wysokości 3.777.000,00 zł, NIP numer 526-26-85-674; REGON numer 015312191.

 

 

6. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie oraz ich poprawiania, aktualizacji, modyfikacji lub sprostowania. W celu dokonania powyższych zmian w zakresie swoich danych osobowych podanych w ramach uczestnictwa w Programie, Uczestnik powinien udać się z dowodem osobistym oraz Kartą do Sklepu. Kasjer w Sklepie dokona wszelkich potrzebnych zmian w systemie informatycznym obsługującym Program po okazaniu dowodu osobistego przez Uczestnika, na podstawie ponownie wypełnionego i podpisanego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego, zawierającego poprawne dane osobowe Uczestnika.

 

7. Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora lub Sklep o wszelkich zmianach w zakresie swoich danych osobowych podanych przez Uczestnika w ramach uczestnictwa w Programie. 

 

8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, dane osobowe Uczestnika są przetwarzane tylko dla celu spełnienia zobowiązań wynikających z przepisów prawa oraz w celach ochrony roszczeń.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesyłania informacji handlowej, w tym ofert handlowych i innej korespondencji handlowej, Uczestnikom, którzy poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyrazili  zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej), na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego na podstawie Art. 172 ust 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.

 

10. Uczestnik ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku oraz może odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonu, smartfona) dla celów marketingu bezpośredniego, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i przekazanie go Organizatorowi lub w Sklepie.  W takim przypadku Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu

 

11. Uczestnikowi, w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

 

 

§ 6. Karty, zapisywanie transakcji w ramach Programu, gromadzenie Punktów

 

1. Karta wydana Uczestnikowi Programu służy do identyfikacji Uczestnika Programu oraz rejestracji Punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie na Koncie Uczestnika.

 

2. Karta jest własnością Organizatora oraz nie jest ona kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą, jak też nie może być zbywana na rzecz osób trzecich, ani też wymieniona na pieniądze.

 

3. Karta może być używana we wszystkich Sklepach.

 

4. Każdy Uczestnik może korzystać tylko z jednej Karty.

 

5. Karta może być używana tylko przez Uczestnika, któremu została wydana i nie może być używana przez osoby trzecie. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty oraz Punktów zgromadzonych przez osobę trzecią korzystającą z Karty, nie będącą Uczestnikiem, któremu dana Karta została wydana.

 

6. Uczestnik gromadzi punkty na Koncie Uczestnika poprzez zakup towarów  lub usług w Sklepach uczestniczących w Programie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

7. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno Konto Uczestnika.

 

8. Uczestnik Programu może sprawdzić stan Konta Uczestnika w wybranym przez siebie Sklepie lub poprzez Stronę Internetową, z zachowaniem zasad korzystania ze Strony Internetowej wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności .

 

9. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów lub usług dokonanej przez Uczestnika w Sklepie  zostaje przeliczona na Punkty w ten sposób, że za każde pełne 10 złotych wartości zakupu w Sklepie Uczestnik otrzymuje 10 punktów, które to Punkty za pośrednictwem Karty rejestrowane (naliczane) są na Koncie Uczestnika.

 

10. Punkty nie są naliczane ani gromadzone przez Uczestników za zakup towarów akcyzowych.

 

11. Warunkiem naliczenia punktów na Koncie Uczestnika jest okazanie Karty przez Uczestnika kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy dokonane w Sklepie, sczytanie kodu lub paska z Karty Uczestnika i zarejestrowanie transakcji poprzez system komputerowy obsługującym Program, na Koncie Uczestnika. Jeśli Uczestnik nie okaże Karty kasjerowi w Sklepie przed zapłatą za zakupy, Punkty nie zostaną naliczone.

 

12. Rejestracja transakcji zakupu towarów lub usług uprawniających do naliczenia Punktów oraz naliczenie Punktów są możliwe wyłącznie w chwili dokonania transakcji, natomiast aktualizacja Stanu Konta Uczestnika Programu odbywać się będzie na bieżąco w Sklepach uczestniczących w Programie lub najpóźniej w ciągu 24 godzin na stronie www.punktomaniacy.com.pl.

 

13. Punkty w Programie mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję zakupu w Sklepie, przy uiszczaniu płatności za zakupy towarów lub usług dokonane w Sklepie.

 

14. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych Uczestnikom mogą być przyznane punkty dodatkowe do Punktów wskazanych w ust. 9 wyżej lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

 

15. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zachowują ważność przez okres 12 miesięcy od ich naliczenia.

 

16. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone Punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez Sklep, Punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane i nie mogą być one wymienione na Nagrodę rzeczową ani Kupon Rabatowy. W takim przypadku Uczestnik Programu ma obowiązek udostępnić kasjerowi w Sklepie Kartę w celu odjęcia tych punktów ze Stanu Konta Uczestnika.

 

 

17. Punkty gromadzone na Koncie Uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez Uczestnika Punktów ze swojego Konta Uczestnika na inne Konto Uczestnika należące do innej osoby.

 

§ 7. Wymiana punktów na Nagrody rzeczowe

 

1. Punkty zgromadzone w Programie na Koncie Uczestnika podlegają wymianie na Nagrody rzeczowe lub Kupony Rabatowe o określonej wartości wskazanej na Kuponie Rabatowym. Kupony Rabatowe uprawniają do zniżki (rabatu) na zakupy dokonywane w Sklepie, w kwocie równej wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, przy zakupie produktów w Sklepie przez Uczestnika Programu, któremu został wydany taki kupon.

 

2. Wymiany punktów zgromadzonych przez Uczestnika Programu na Koncie Uczestnika na Nagrody może dokonać tylko Uczestnik, któremu dana Karta została wydana. Pracownik Sklepu dokonujący wymiany punktów na Nagrodę może poprosić Uczestnika o wiarygodne potwierdzenie jego danych osobowych, na podstawie dokumentu tożsamości Uczestnika ze zdjęciem, a w przypadku odmowy okazania przez Uczestnika dokumentu tożsamości, odmówić Uczestnikowi wymiany zgromadzanych przez niego Punktów na Nagrody.

 

3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione wyłącznie na Nagrody wyszczególnione w punktach informacyjnych w Sklepach (w formie plakatów, zdjęć, informacji pisanych) oraz na Stronie Internetowej.

 

4. Parytety wymiany Punktów na Nagrody, tj. wartości punktowe przypisane do określnych Nagród, wyszczególnione są w punktach informacyjnych w Sklepach (w formie plakatów, zdjęć, informacji pisanych) oraz na Stronie Internetowej

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany parytetów wymiany Punktów na Nagrody w Programie w przypadku znacznej zmiany wartości określonych towarów oferowanych jako Nagrody, których zmiana dotyczy. W okresie 30 dni od podania do informacji takiej zmiany (tj. w punktach informacyjnych w Sklepach oraz na Stronie Internetowej), Uczestnik ma prawo do wymiany Punktów na dostępne Nagrody na dotychczasowych zasadach.

 

6. Asortyment Nagród oferowanych przez Organizatora w ramach Programu może ulegać zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora, takich jak brak dostępności danego towaru na rynku, istotna zmiana terminów dostaw, czy też wycofanie się danego dostawcy ze współpracy z Organizatorem. Wobec powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo wycofania w każdym czasie określonych przez Organizatora towarów oferowanych jako Nagrody w Programie, czasowo lub na stałe.

 

7. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako Nagroda w Programie z asortymentu Nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach Nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach. Jednakże w takim wypadku Uczestnik nie jest zobowiązany do odbioru produktu zastępującego produkt żądany przez niego jako Nagroda i może dokonać wyboru innego dostępnego dla Organizatora produktu oferowanego jako Nagroda w Programie, zgodnie z warunkami Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku dysponowania przez Uczestnika odpowiednią ilością Punktów zarejestrowanych na Koncie Uczestnika albo nie dokonywać wymiany Punktów na Nagrodę przy zachowaniu zgromadzonych Punktów.

 

8. Wymiany punktów na Nagrody realizowane są przez Organizatora za pośrednictwem Sklepów uczestniczących w Programie. Sklep wydaje Nagrody w imieniu i na rzecz Organizatora i nie jest ich właścicielem. Nagrody dostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane natychmiast. Nagrody niedostępne w Sklepie w momencie zgłoszenia przez Uczestnika żądania wymiany punktów na Nagrody przez uprawnionego do tego Uczestnika są realizowane w ciągu dwóch tygodni od dnia zgłoszenia w Sklepie ww. żądania przez Uczestnika odbioru Nagrody. W takim przypadku Uczestnik zgłosi się po odbiór Nagrody do Sklepu po otrzymaniu powiadomienia o dostępności Nagrody w Sklepie, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia przez Uczestnika wskazanego wyżej żądania. Po upływie terminu wskazanego w poprzednim zdaniu, ani Sklep ani Organizator nie mają obowiązku wydania Uczestnikowi Nagrody wskazanej w jego żądaniu wskazanym wyżej, a w przypadku nie wydania Uczestnikowi tej Nagrody Punkty odpowiadające przedmiotowej Nagrodzie nie są odejmowane z Konta Uczestnika.

 

9. Podczas wydawania Nagrody Uczestnikowi Programu, kasjer w Sklepie odejmuje z Konta Uczestnika ilość punktów przyporządkowanych do odbieranej Nagrody.

 

10. Przy odbiorze Nagrody, Uczestnik składa podpis na pokwitowaniu odbioru Nagrody.

 

11. Nagrody w Programie odebrane przez Uczestnika stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt.2  ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (u. o. p. d. o. f.) W przypadku, gdy wartość otrzymanej  przez Uczestnika Nagrody nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68 u. o. p. d. o. f., dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie powyższej regulacji.  W przypadku, gdy wartość wybranej Nagrody jednorazowo przewyższa kwotę zwolnioną od opodatkowania, o której mowa w  art. 21 ust. 1 pkt. 68 u. o. p. d. o. f., Organizator odprowadzi do Urzędu Skarbowego zryczałtowany  podatek dochodowy należny od Uczestnika w wysokości 10 (dziesięć)% wartości tej Nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 u. p. d. o. f.

 

W celu odprowadzenia ww. kwoty podatku do Urzędu Skarbowego przez Organizatora:
(1) przed wydaniem Nagrody Uczestnik wskaże Organizatorowi Urząd Skarbowy właściwy dla Uczestnika w zakresie ww. podatku ze względu na adres jego zamieszkania,

(2) wartość Nagrody zostanie powiększona o kwotę pieniężną odpowiadającą 10% podatkowi dochodowemu należnemu od Uczestnika od całości tak ustalonej Nagrody (część pieniężna nie będzie wydana Uczestnikowi, lecz zostanie odprowadzona przez Organizatora do Urzędu Skarbowego tytułem podatku należnego od Uczestnika, a Uczestnik ma prawo do żądania wydania jedynie części rzeczowej Nagrody).     

 

 

§ 8. Wymiana punktów na Kupony Rabatowe

 

1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika wymienione są na Kupony Rabatowe na następujących zasadach:

600 pkt = kupon o wartości 5 zł

1100 pkt = kupon o wartości 10 zł

1500 pkt = kupon o wartości 15 zł

 

2. W celu wymiany punktów zgromadzonych w Programie na Kupon Rabatowy Uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości Punktów, powinien poinformować kasjera Sklepu w wybranym przez siebie Sklepie uczestniczącym w Programie o tym, że chce uzyskać Kupon Rabatowy.

 

3. Kupon Rabatowy zostanie wydany Uczestnikowi w Sklepie wybranym przez Uczestnika niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania Kasjerowi w Sklepie, po okazaniu Karty oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Uczestnik podpisuje poświadczenie odbioru Kuponu Rabatowego.

 

4. Po odebraniu Kuponu Rabatowego z Konta Uczestnika zostanie odliczona odpowiadająca wartości Kuponu Rabatowego  ilość punktów, obliczona zgodnie z pkt 1 niniejszego § 8 wyżej.

 

5. Kupon Rabatowy ważny jest wyłącznie w Sklepach w terminie do dnia określonego na danym Kuponie Rabatowym.

 

6. Kupon Rabatowy posiada swój nominał, uprawnia on do uzyskania rabatu od towarów oferowanych przez Sklep w chwili realizacji tego kuponu w danym Sklepie, wartość towarów musi odpowiadać wartości nominalnej Kuponu Rabatowego, powiększonej co najmniej o 1 złoty w celu udzielenia na jego podstawie prawidłowego rabatu na produkty.

 

7. Kupony Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze, a podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

 

 

§ 9. Uszkodzenie, zagubienie, kradzież lub zniszczenie Karty

 

1. W wypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia lub  kradzieży Karty, Uczestnik powinien o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep, w którym Karta została wydana. Sklep wykona wszelkie niezbędne czynności mające na celu zablokowanie Karty.

 

2. Organizator ani Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z zagubienia, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia Karty, łącznie z wymianą punktów na Nagrody, w sytuacji, gdy Uczestnik nie powiadomił niezwłocznie Sklepu o zdarzeniu opisanym w pkt. 1. Organizator natomiast zabezpieczy zgromadzone na Koncie Uczestnika punkty po upływie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od chwili zgłoszenia faktu wskazanego w pkt 1 wyżej we właściwym Sklepie.

 

3. Po dokonaniu przez Uczestnika powiadomienia o fakcie wskazanym w pkt 1 wyżej, wraz z jednoczesnym wnioskiem o wydanie nowej Karty, poprzednia Karta zostanie zablokowana i unieważniona, a Organizator wystawi duplikat Karty.

 

4. W przypadku wystawienia duplikatu Karty, punkty zgromadzone dotychczas na Koncie Uczestnika zostaną zapisane na duplikacie Karty. W okresie oczekiwania na duplikat Karty, nowe punkty nie są naliczane. Duplikat Karty powinien być wysłany na adres Uczestnika podany w Formularzu Rejestracyjnym w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty zgłoszenia przez Uczestnika utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Karty. Decyzja o odpłatności za wydanie duplikatu pozostaje w gestii Sklepu.  

 

5. Organizator zastrzega sobie prawo zbadania zasadności wymiany Karty np. w przypadku częstych jej wymian.

 

6. Organizator ani Sklepy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty przez Uczestników, w tym jej używaniem w sposób sprzeczny z Regulaminem, zagubieniem, kradzieżą lub zniszczeniem.

 

7. Naruszenie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w Programie określonych w Regulaminie, w tym niezgodne z Regulaminem korzystanie z Karty, może skutkować, wedle decyzji Organizatora, wykluczeniem Uczestnika z Programu przez Organizatora lub unieważnieniem lub zablokowaniem Karty lub unieważnieniem punktów zebranych na Koncie Uczestnika w ramach Programu, odpowiednio do rodzaju i stopnia naruszenia.

 

8. Karta może także zostać zablokowana i unieważniona, a Uczestnik wykluczony z Programu także w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracyjnym

 

§ 10. Strona Internetowa i telefon kontaktowy

 

1. Informacje dotyczące Programu dostępne są za pośrednictwem numeru telefonu dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.pgs.net.pl.

 

2. W celu ochrony praw i interesów Uczestników Programu, Organizator zastrzega sobie możliwość zadawania pytań przez osoby udzielające informacji pod wskazanym wyżej numerem telefonu Organizatora, Pytania będą służyły identyfikacji Uczestnika rozmowy i będą zadawane  jedynie w przypadku konieczności takiej identyfikacji. W przypadku odmowy Uczestnika podania informacji identyfikujących, Organizator, na mocy Art. 11 ust 2 RODO nie jest zobowiązany do udzielenia informacji ani wykonania praw przysługujących Uczestnikowi na mocy Art. 15-20 RODO.

 

3. Organizator udostępnia Uczestnikom do korzystania Stronę Internetową, na której publikowane są informacje dotyczące Programu oraz aktualnej oferty Nagród.

 

 

4. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej w całości lub w części w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.

 

§ 11. Reklamacje oraz odpowiedzialność za produkty oferowane jako Nagrody
w Programie

 

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu Punktów na Koncie Uczestnika lub innych nieprawidłowości związanych z Programem, Uczestnik ma prawo do złożenia, w terminie 1 miesiąca od powzięcia takiej informacji, jednak nie później niż w ciągu roku od zaistnienia nieprawidłowości, reklamacji w Sklepie lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.punktomaniacy.com.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona przez Organizatora, a Uczestnik powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji, w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep lub za pośrednictwem Strony Internetowej. W braku odpowiedzi w tym terminie, reklamacja uznana jest za przyjętą przez Organizatora.

 

2. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Nagród oraz Kuponów Rabatowych, jak też respektowanie przez Sklepy Kuponów Rabatowych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

 

3. Organizator odpowiada za wydanie przez Sklepy Nagród rzeczowych bez wad.
W przypadku wad Nagród rzeczowych, Uczestnikowi przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi lub gwarancji określone w przepisach prawa dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych. W przypadku Nagrody objętej gwarancją, warunki gwarancji znajdują się na dokumencie gwarancji dołączonym do towaru będącego Nagrodą w Programie.

 

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści Regulaminu. O zmianach w treści Regulaminu, Uczestnicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub jednolitej treści Regulaminu lub Załączników zawierających zmiany w Sklepach objętych Programem lub na Stronie Internetowej.

 

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, jeżeli jego Karta jest nieaktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy, przez co rozumie się niedokonanie zakupów w Sklepie produktów za które naliczane są Punkty w Programie. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć uczestnictwo Uczestnika w Programie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Organizatora. Organizator udzieli odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni od dnia wpływu odwołania.

 

 

3. Organizator może według własnej decyzji zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie, bez podania przyczyny. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu Organizator powiadomi Uczestników na trzy miesiące wcześniej, na Stronie Internetowej oraz w Sklepach uczestniczących w Programie.

 

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w stosunku do poszczególnych Sklepów, w formie zmian opublikowanych na Stronie Internetowej..

 

5. W przypadku zakończenia Programu przez Organizatora, wszyscy Uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo wymiany Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe powinni wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony Rabatowe w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia Programu. Po tym terminie wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

 

6. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie, poprzez przekazanie bezpośrednio na adres Organizatora lub za pośrednictwem Sklepu na piśmie oświadczenia o rezygnacji z udziału w Programie. W takim przypadku rezygnacja staje się skuteczna w terminie 30 dni licząc od daty złożenia rezygnacji w Sklepie, a Uczestnik, który zgodnie z Regulaminem nabył prawo wymiany punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika na Nagrody lub Kupony Rabatowe powinien wymienić punkty na Nagrody lub Kupony Rabatowe zgodnie Regulaminem oraz wykorzystać Kupony Rabatowe w tym terminie. Po upływie ww. terminu wszelkie Karty, punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika oraz Kupony Rabatowe ulegają unieważnieniu.

 

7. Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

8. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Spory takie mogą być rozstrzygane również na drodze mediacji.

 

9. Program rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2014 r i prowadzony jest przez czas nieokreślony.

 

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018  r.